Tema Entreprenöriellt lärande och Karriärutveckling

I skrivande stund har vi alla traineer avslutat våra breddningsuppdrag i annan kommun. Tiden går verkligen undan och vi är inne i sommaren. Här bjuder vi på en liten summering av temadagen i Söderhamn den 12 juni. Två teman behandlades: entreprenöriellt lärande och karrärutveckling.

Förmiddagen ägnades åt en djupdykning på temat entreprenöriellt lärande. Vi blev inbjudna på studiebesök till förskolor i Söderhamn. Några av oss fick träffa lärare på Vågbro förskola och några träffade lärare på Lillbergets förskola.

Vi samtalade om vikten av entreprenörskap som ett pedagogiskt förhållningssätt i att ta fram och utveckla barns och elevers nyfikenhet, initiativförmåga, motivation och självförtroende. Detta ska i Söderhamn kommuns skolor inledas redan från tidiga åldrar där alltså pedagogiken har en central roll. Lärarna arbetar med att ta vara på elevers idéer för att motivera lärande. Eleverna ges möjlighet till inflytande där även kamratskap är en bärande beståndsdel. Vi fick se flera exempel på hur det går till i praktiken.

Till sist på temat entreprenörskap berättade Helena Palm Höijer som är utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen i Söderhamn om bakgrunden till arbetet och hur det kunde kopplas samman med den pågående skolutvecklingen i kommunen. Här fick vi en inblick i hur det praktiska arbetet vilar på teoretiska utgångspunkter. Helena berättade bland annat om vikten av kollegialt lärande och att återkoppla på rätt sätt.

Johan och Siri, traineer i Söderhamns kommun, startade eftermiddagens pass med att ge sina tankar om Söderhamns kommun. De resonerade om vad som är unikt för kommunen och om vilka utmaningar som finns.

Därefter kom vi in på dagens andra tema om karriärutveckling med Anders Fläckman. Han har en bakgrund inom flera olika verksamheter och är sedan några år tillbaka HR-chef i Söderhamns kommun men där han i höst har valt att lämna vidare stafettpinnen. Anders bjöd på en hel del personliga reflektioner från sin karriär och vi pratade om allt som kan tänkas höra till karriärutveckling.

Vi gick igenom frågor såsom vad kompetens innebär, hur man kan planera sin karriär genom strategiska val av kompetens, hur omvärldsbevakning och analys ger möjligheter till karriärutveckling och hur en karriär hänger ihop med nyfikenhet eller att inspireras av andra.

Det var i stora drag vad vi gjorde under dagen. Vi vill nu passa på att önska en trevlig sommar!